سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه تخصصی برنامه ریزی درسی
  • عضو کمیته علمی - فنی موسـسه تحقیقات علوم دامی کشور
  • کارگروه برنامه ریزی آموزشی - بازنگری و تدوین دروس و رشته ها
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 526 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1211 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.