دانشجویان دکتری

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی،

استاد
  • عضو کمیته علمی - فنی موسـسه تحقیقات علوم دامی کشور
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 467 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1050 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح دام پیشرفته 7108125 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
استراتژی های اصلاح دام 7108302 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
اصلاح نژاد کاربردی 7108325 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق 7108080 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 4 نتیجه