اعضای هیات علمی

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 435 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 999 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال