سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 435 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 999 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • سرپرست مؤسسه فناوری و نوآوری ارس 1395←1397
  • رئیس پردیس ارس 1391←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نیوNew South Wales ، ژنتیک

1369 ← 1373

M.S ، تهران ، علوم دامی

1364 ← 1367

کارشناسی ، شیراز ، دامپروری

1353 ← 1358

فعالیت های علمی