سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی،

استاد
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 420 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 931 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

  • سرپرست مؤسسه فناوری و نوآوری ارس 1395←1397
  • رئیس پردیس ارس 1391←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نیوNew South Wales ، ژنتیک

1369 ← 1373

M.S ، تهران ، علوم دامی

1364 ← 1367

کارشناسی ، شیراز ، دامپروری

1353 ← 1358

فعالیت های علمی