سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد،

دانشیار
 • عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • شرکت در دوره علوم انسانی اسلامی(دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی)
 • عضو شورای پژوهش پردیس فارابی
 • عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم
 • شرکت در دوره رویکردهای مطرح در علوم دینی
 • عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری
 • عضو همکار کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
 • رئیس و عضوهیات مدیره شعبه انجمن ایرانی حقوق اداری شعبه قم
 • عضو کمیته علمی همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه در زمینه تنقیح
 • عضو هیات داوری جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی
 • عضویت در کمیته تخصصی رشته حقوق مطالعات قانونگذاری شورای تحول
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه قوای سگانه
 • معاون آموزش دانشکده حقوق پردیس فارابی
 • عضو هیات موسس انجمن علمی قانون و قانونگذاری
 • مسئول کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه
 • معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضو هیات مشاورین تدوین تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته انتصابات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 0256166218
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پایان نامه ها و رساله ها