حسین رحمت الهی

حسین رحمت الهی،

دانشیار
 • عضو شورای انفورماتیک و آمار مجتمع آموزش عالی قم
 • عضو شورای فرهنگی مجتمع آموزش عالی قم
 • عضو شورای کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی قم
 • عضو شورای جشنواره شهید رجایی مجتمع آموزش عالی قم
 • عضو شورای برگزاری نشست های علمی مجتمع آموزش عالی قم
پردیس فارابی / دانشکده حقوق / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166284

پروفایل

 • عضو شورای برگزاری نشست های علمی مجتمع آموزش عالی قم 1383←…
 • عضو شورای جشنواره شهید رجایی مجتمع آموزش عالی قم 1383←…
 • عضو شورای کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی قم 1381←…
 • عضو شورای فرهنگی مجتمع آموزش عالی قم 1381←…
 • عضو شورای انفورماتیک و آمار مجتمع آموزش عالی قم 1381←…
 • معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم 1380←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران پردیس قم ، حقوق عمومی

… ← 1387

B.S ، تهران ، حقوق

… ←

M.S ، تهران ، حقوق عمومی

… ←

فعالیت های علمی