محمد محمدرضائی

محمد محمدرضائی،

استاد
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، فلسفه

1372 ← 1378

M.S ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه قم ، فلسفه

1357 ← 1367

فعالیت های علمی