سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد،

دانشیار
 • عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • شرکت در دوره علوم انسانی اسلامی(دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی)
 • عضو شورای پژوهش پردیس فارابی
 • عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم
 • شرکت در دوره رویکردهای مطرح در علوم دینی
 • عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری
 • عضو همکار کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
 • رئیس و عضوهیات مدیره شعبه انجمن ایرانی حقوق اداری شعبه قم
 • عضو کمیته علمی همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه در زمینه تنقیح
 • عضو هیات داوری جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی
 • عضویت در کمیته تخصصی رشته حقوق مطالعات قانونگذاری شورای تحول
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه قوای سگانه
 • معاون آموزش دانشکده حقوق پردیس فارابی
 • عضو هیات موسس انجمن علمی قانون و قانونگذاری
 • مسئول کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه
 • معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضو هیات مشاورین تدوین تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته انتصابات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 0256166218
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی تطبیقی 2202247 3 01 هرهفته (08:30 - 10:30) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
حقوق مالی 2202246 2 95 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
حقوق اقتصادی عمومی 2202312 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
حقوق اساسی تطبیقی 2202247 3 99 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
حقوق مالی 2202246 2 14 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1400
حقوق مالی 2201452 2 02 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1400
حقوق مالی 2202246 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
حقوق مالیه عمومـی 2202296 2 01 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1400
حقوق مالیه عمومـی 2202296 2 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
حقوق اساسی 2 2202539 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/21 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق اساسی تطبیقی 2202247 3 11 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق اساسی تطبیقی 2202247 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق مالی 2202246 2 99 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1400/04/16 (08:30 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق اداری 2 2202041 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/05 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
حقوق اساسی 1 2202042 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق مالی 2202246 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق مالی 2202246 2 16 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق اقتصادی عمومی 2202312 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
حقوق مالیه عمومـی 2202296 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/05 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق اداری 1 2202040 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2