سید ناصر سلطانی

سید ناصر سلطانی،

استادیار
  • رئیس شورای پژوهشی دانشکده حقوق و عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • عضو ستاد کنفرانس ها و نشست های علمی پردیس فارابی
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده حقوق / پردیس فارابی

پروفایل

  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق پردیس فارابی 1398←1400
  • عضو ستاد کنفرانس ها و نشست های علمی پردیس فارابی 1398←1400
  • عضو کارگروه توسعه همکاری های بین المللی پردیس فارابی 1398←1400
  • رئیس شورای پژوهشی دانشکده حقوق و عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1395←…
  • معاون دانشکده حقوق 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، اکس مارسی 3 ، حقوق عمومی

1383 ← 1390

فعالیت های علمی