سید ناصر سلطانی

سید ناصر سلطانی،

استادیار
 • رئیس شورای پژوهشی دانشکده حقوق و عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • کمیته تشخیص و تعیین اولویت های کتاب و تجهیزات کتابخانه ای
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی

پروفایل

 • کمیته تشخیص و تعیین اولویت های کتاب و تجهیزات کتابخانه ای 1402←1404
 • گواهی همکاری تدوین / بازنگری برنامه های درسی 1401←1401
 • تدوین برنامه و سرفصل های درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1400←1400
 • کمیته بازنگری سرفصل های حقوق عمومی 1399←1400
 • گواهی همکاری تدوین و بازنگری برنامه های درسی حقوق عمومی 1399←1400
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق پردیس فارابی 1398←1400
 • عضو ستاد کنفرانس ها و نشست های علمی پردیس فارابی 1398←1400
 • عضو کارگروه توسعه همکاری های بین المللی پردیس فارابی 1398←1400
 • رئیس شورای پژوهشی دانشکده حقوق و عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1395←…
 • معاون دانشکده حقوق 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، اکس مارسی 3 ، حقوق عمومی

1383 ← 1390

کلمات کلیدی