سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • شرکت در دوره علوم انسانی اسلامی(دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی)
 • عضو شورای پژوهش پردیس فارابی
 • عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم
 • شرکت در دوره رویکردهای مطرح در علوم دینی
 • عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری
 • عضو همکار کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
 • رئیس و عضوهیات مدیره شعبه انجمن ایرانی حقوق اداری شعبه قم
 • عضو کمیته علمی همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه در زمینه تنقیح
 • عضو هیات داوری جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی
 • عضویت در کمیته تخصصی رشته حقوق مطالعات قانونگذاری شورای تحول
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه قوای سگانه
 • معاون آموزش دانشکده حقوق پردیس فارابی
 • عضو هیات موسس انجمن علمی قانون و قانونگذاری
 • مسئول کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه
 • معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضو هیات مشاورین تدوین تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته انتصابات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضو شورای علمی مؤسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران
 • عضو هیات هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات حوزه کودکان و نوجوانان
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 0256166218
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • عضو هیات هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات حوزه کودکان و نوجوانان 1402←…
 • عضو شورای علمی مؤسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران 1402←…
 • عضو کمیته انتصابات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1401←…
 • عضو هیات مشاورین تدوین تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی 1401←…
 • معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه 1400←…
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران 1400←…
 • مسئول کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی 1400←…
 • عضو هیات موسس انجمن علمی قانون و قانونگذاری 1400←…
 • معاون آموزش دانشکده حقوق پردیس فارابی 1400←…
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه قوای سگانه 1399←…
 • عضویت در کمیته تخصصی رشته حقوق مطالعات قانونگذاری شورای تحول 1399←…
 • عضو هیات داوری جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی 1399←…
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه در زمینه تنقیح 1398←…
 • عضو کمیته علمی همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1398←…
 • رئیس و عضوهیات مدیره شعبه انجمن ایرانی حقوق اداری شعبه قم 1398←…
 • عضو همکار کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها 1398←…
 • داور مرحله نهایی نخستین دوره شبیه سازی دادرسی اداری 1397←1397
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری 1397←…
 • مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی 1397←…
 • عضو هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری 1397←1397
 • عضو شورای سیاستگزاری نخستین مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی 1397←1397
 • عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه 1396←…
 • شرکت در دوره رویکردهای مطرح در علوم دینی 1396←…
 • عضویت در کمیسیون حقوقی سومین همایش ملی همایش تمدن 1396←1396
 • عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم 1396←…
 • عضو کمیسیون تنقیح قوانین و پارلمانی کانون وکلای استان قم 1396←1398
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده حقوق 1395←1396
 • مدیر بخش حقوق عمومی 1395←1397
 • عضو شورای پژوهش پردیس فارابی 1395←…
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه 1395←1395
 • دبیر فصلنامه فقه حکومتی 1395←1395
 • عضو شورای نخبگان استان قم 1394←1397
 • مدیر کمیته رصد مقالات دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون 1394←1394
 • عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان قم 1394←1396
 • عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی فقه و قانون 1393←1394
 • عضو کمیته علمی همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی 1392←1392
 • عضو کمیته علمی همایش ملی تغییرات جمعیتی 1392←1392
 • شرکت در دوره علوم انسانی اسلامی(دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی) 1391←…
 • عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، علوم و تحقیقات تهران ، حقوق عمومی

1386 ← 1391

کارشناسی ارشد ، پردیس فارابی ، حقوق عمومی

1384 ← 1386

B.S ، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ، حقوق و قضای اسلامی

1381 ←

دوره دوم سطح - کارشناسی ، حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1380 ←

کلمات کلیدی