سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد،

دانشیار
 • عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • شرکت در دوره علوم انسانی اسلامی(دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی)
 • عضو شورای پژوهش پردیس فارابی
 • عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم
 • شرکت در دوره رویکردهای مطرح در علوم دینی
 • عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
 • مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری
 • عضو همکار کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
 • رئیس و عضوهیات مدیره شعبه انجمن ایرانی حقوق اداری شعبه قم
 • عضو کمیته علمی همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه در زمینه تنقیح
 • عضو هیات داوری جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی
 • عضویت در کمیته تخصصی رشته حقوق مطالعات قانونگذاری شورای تحول
 • عضو گروه تخصصی دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه قوای سگانه
 • معاون آموزش دانشکده حقوق پردیس فارابی
 • عضو هیات موسس انجمن علمی قانون و قانونگذاری
 • مسئول کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه
 • معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضو هیات مشاورین تدوین تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته انتصابات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 0256166218
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.