کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری،

استاد
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • مدیر گروه جغرافیا پردیس کیش دانشگاه تهران
  • عضویت کارگروه جذب دانشکده گردشگری
  • مدیر رشته جغرافیا پردیس بین المللی کاسپین
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
  • 85 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 862 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.