کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری،

استاد
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
  • رئیس دانشکده جغرافیا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 715 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.