کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • مدیر گروه جغرافیا پردیس کیش دانشگاه تهران
  • عضویت کارگروه جذب دانشکده گردشگری
  • مدیر رشته جغرافیا پردیس بین المللی کاسپین
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
  • 93 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 879 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) 2501931 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها 4802278 2 22 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها 2501935 2 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها 1507020 2 01 | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
جغرافیای شهری ایران 4820081 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی شهری 4311027 2 02 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
کارگاه آمایش سرزمین 4802332 2 22 | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
تحلیل نظریه های برنامه ریزی شهری 1507627 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
تحلیل نظریه های برنامه ریزی شهری 4802369 2 22 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
اقتصاد شهری 4311024 2 10 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 1507288 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 4802239 2 02 | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) - ترم اول 1400
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 4802239 2 22 | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم اول 1400
آمایش جمعیتی و جوامع 4802342 2 22 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طرح های توسعه شهری 4801344 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) 1507015 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) 4802272 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 1507288 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 20 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3