حامد پوررستمی

حامد پوررستمی،

دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال