حسن رضایی هفتادر

حسن رضایی هفتادر،

دانشیار
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی ورودی 95
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ورودی 95
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ورودی 95 1398←…
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی ورودی 95 1397←…
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی 1396←1397
  • استاد راهنمای دانشجویان دانشکده الهیات رشته علوم قرآن و حدیث 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

… ←

دکتری تخصصی ، قم - دانشکده الهیات ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

… ←

کارشناسی ، تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

… ←

فعالیت های علمی