پوریا احمدی

پوریا احمدی

مرتبه علمی : استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 9087 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 11093 ارجاعات
  • 62 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها