پوریا احمدی

پوریا احمدی

مرتبه علمی : استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 8751 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 10776 ارجاعات
  • 61 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

طرح های کاربردی