پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 7650 ارجاعات
  • 52 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 9458 ارجاعات
  • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

طرح های کاربردی