پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 7842 ارجاعات
  • 52 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 9619 ارجاعات
  • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال