پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 7211 ارجاعات
  • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 9022 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال