پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 7842 ارجاعات
  • 52 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 9619 ارجاعات
  • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های انرژی پیشرفته 8106432 3 01 | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
مباحث برگزیده در انرژی 1504586 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
بهینه سازی سیستم های انرژی پیشرفته 8106100 3 01 هرهفته (18:00 - 19:30) | هرهفته (18:00 - 19:30) - ترم اول 1400
ترمودینامیک پیشرفته 8106086 3 03 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1400
مباحث برگزیده در انرژی 8106246 3 01 هرهفته (14:00 - 15:15) | هرهفته (14:00 - 15:15) - ترم اول 1400
ترمودینامیک 2 8106091 3 02 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1400
نمایش 6 نتیجه
از 1