دانشجویان دکتری

پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 7094 ارجاعات
  • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 8890 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

افتخارات