اعضای هیات علمی

پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 6078 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 7962 ارجاعات
  • 52 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک 1398←…
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه سایمون فریزر-کانادا ، مهندسی مکانیک

1393 ← 1395

دکتری ، دانشگاه اونتاریو- کانادا ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1393

کلمات کلیدی