پوریا احمدی

پوریا احمدی

مرتبه علمی : استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی
  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 9087 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 11093 ارجاعات
  • 62 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پروفایل

  • مسول مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک 1398←…
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشکدگان فنی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه ایلینویز، اربانا-شمپین، امریکا ، مهندسی مکانیک

1395 ← 1397

Post doc ، دانشگاه سایمون فریزر-کانادا ، مهندسی مکانیک

1393 ← 1395

دکتری ، دانشگاه اونتاریو- کانادا ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1393

کلمات کلیدی