نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • ، مشاور بین الملل
  • ، مشاور امور بین الملل
  • ، معاون اجرایی
  • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ، معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال