نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • مشاور بین الملل
  • مشاور امور بین الملل
  • معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
Scopus
  • 51 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 350 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال