نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • مشاور بین الملل
  • مشاور امور بین الملل
  • معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 206 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.