نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • مشاور بین الملل
  • مشاور امور بین الملل
  • معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 206 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 4319031 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/05 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399
سپبرنتیک و ارتباطات 4319126 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399
ساختمان داده 4319006 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ارزشیابی نظام ها و خدمات اطلاعاتی 4319072 2 11 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ارزشیابی نظام ها و خدمات اطلاعاتی 4319072 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل متن و دانش کاوی 4319129 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حفاظت و مرمت مواد آرشیوی 4319159 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
معماری پایگاه های اطلاعاتی 4319069 2 10 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
معماری پایگاه های اطلاعاتی 4319069 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
معماری پایگاه های علم سنجی 4319166 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
معماری اطلاعات 4319128 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کاربرد فناوری اطلاعات در آرشیو 4319157 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سپبرنتیک و ارتباطات 4319126 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی کتابخانه دیجیتال 4319041 2 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
حفاظت منابع دیجیتال 4319113 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد اطلاعات 4319075 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظام های سنجش علم، فناوری و نوآوری 4319167 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
معماری پایگاه های اطلاعاتی 4319069 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
معماری پایگاه های اطلاعاتی 4319069 2 12 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
معماری پایگاه های علم سنجی 4319166 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3