دانشجویان دکتری

محمود کاظمی

محمود کاظمی،

دانشیار
  • رئیس هیات تجدیدنظر تخلافت اداری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پایان نامه ها و رساله ها