محمود کاظمی

محمود کاظمی،

دانشیار
  • رئیس هیات تجدیدنظر تخلافت اداری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352

پروفایل

  • رئیس هیات تجدیدنظر تخلافت اداری 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1377 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی