محمود کاظمی

محمود کاظمی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی، سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم
  • رییس هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران
  • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

طرح های کاربردی