محمود کاظمی

محمود کاظمی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی، سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم
  • رییس هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران
  • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 1 2502006 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 2502127 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
حقوق مدنی پیشرفته 1 1503131 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم اول 1400
مسئولیت مدنی 2105165 2 07 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 03 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مسئولیت مدنی 2105165 2 07 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مسئولیت مدنی 2105165 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مسئولیت مدنی 2105165 2 07 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی 2 2105194 2 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3