لعیا جنیدی

لعیا جنیدی

مرتبه علمی : دانشیار
  • معاون حقوقی رییس جمهور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352

پروفایل

  • معاون حقوقی رییس جمهور 1396←…
  • مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه هاروارد ، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی

1381 ← 1382

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی و اسلامی

1373 ← 1379

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی و اسلامی

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1364 ← 1368

کلمات کلیدی