کتایون خردمند

کتایون خردمند،

دانشیار
  • ، مسئولیت آزمایشگاه کنه شناسی
  • ، داور نشریه Persian journal of Acarology
  • ، استاد راهنمای ورودی 93
پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136040909
اتاق : -
Scopus
  • 156 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال