جاماسب نوزری

جاماسب نوزری

مرتبه علمی : دانشیار
 • نماینده گروه در کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضوشورای سیاستگذاری مزارع پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • مدیر موزه جانورشناسی گروه گیاهپزشکی
 • سرپرست اداره کل دانشجویان داخل
 • کمیته منتخب ترفیعات اعضای هیات علمی سازمان امور دانشجویان کشور
 • نماینده سازمان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 • نماینده سازمان در کارگروه نظارت و ارزیابی مقررات آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
 • 316 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 679 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • نماینده سازمان در کارگروه نظارت و ارزیابی مقررات آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1399←…
 • نماینده سازمان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 1399←…
 • کمیته منتخب ترفیعات اعضای هیات علمی سازمان امور دانشجویان کشور 1398←…
 • عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه جامع- علمی کاربردی 1396←1400
 • مدیرکل امور دانشجو داخل 1396←1400
 • سرپرست اداره کل دانشجویان داخل 1395←…
 • معاون مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم وفناوری 1395←1396
 • عضوشورای سیاستگذاری مزارع پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1390←…
 • مسئول اردو آشنایی با دانشگاه درز پردیس کرج 1390←1390
 • نماینده گروه در محور تحقیاتی پسا برداشت میوه جان 1390←1392
 • نماینده معاونت دانشجویی پردیس در طرح الکترونیکی شدن خوابگاهها 1389←1390
 • نماینده گروه در کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی 1389←…
 • مسئول امور خدمات دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی ومنابع 1380←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حشره شناسی کشاورزی

1380 ← 1386

M.S ، شهید چمران اهواز ، حشره شناسی کشاورزی

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

1365 ← 1367

کلمات کلیدی