کتایون خردمند

کتایون خردمند،

دانشیار
  • ، مسئولیت آزمایشگاه کنه شناسی
  • ، داور نشریه Persian journal of Acarology
  • ، استاد راهنمای ورودی 93
پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136040909
اتاق : -
Scopus
  • 186 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، استاد راهنمای ورودی 93 1395←…
  • ، داور نشریه Persian journal of Acarology 1391←…
  • ، مسئولیت آزمایشگاه کنه شناسی 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی