کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی / پردیس فارابی
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 221 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها