امیرحسین کیهانی پور

امیرحسین کیهانی پور،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
Scopus
  • 98 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 198 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1381

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1385

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1394

فعالیت های علمی