امیرحسین کیهانی پور

امیرحسین کیهانی پور،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 97 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 195 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1381

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1394

فعالیت های علمی