حسین آقابابا

حسین آقابابا،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 252 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1386 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق-الکترونیک

1383 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ←

فعالیت های علمی