حسین آقابابا

حسین آقابابا،

استادیار
  • ریاست دانشکده مهندسی
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی / پردیس فارابی
Scopus
  • 175 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 267 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • ریاست دانشکده مهندسی 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1386 ←

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق-الکترونیک

1383 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ←

فعالیت های علمی