کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه،

استادیار
  • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • سرپرست آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق دانشگاه تهران
  • سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران
  • معاون علمی دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • عضو هیئت مدیره انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (نائب رئیس)
  • عضو اتاق فکر «رسانه و فضای سایبر» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشکدگان فارابی / دانشکده مهندسی / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 216 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 284 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.