کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه،

استادیار
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق دانشگاه تهران
 • معاون علمی دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت مدیره انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (نائب رئیس)
 • عضو اتاق فکر «رسانه و فضای سایبر» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مهندسی / دانشکدگان فارابی
Scopus
 • 223 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
 • 288 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

پروفایل

 • رئیس دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1402←1404
 • عضو اتاق فکر «رسانه و فضای سایبر» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400←1403
 • عضو هیئت مدیره انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (نائب رئیس) 1399←1402
 • معاون علمی دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1397←1403
 • سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران 1396←1403
 • سرپرست آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق دانشگاه تهران 1396←1403
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1396←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیک

1385 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

کلمات کلیدی