جواد پورکریمی

جواد پورکریمی،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117405
اتاق : 315
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 402 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در آموزش عالی 5105173 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 05 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 22 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی 5105062 3 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار توصیفی 5101575 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 نامشخص 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 22 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در آموزش عالی 5105173 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2