حمید زارع حسین آبادی

حمید زارع حسین آبادی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 266
Scopus
  • 384 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 516 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال