حمید زارع حسین آبادی

حمید زارع حسین آبادی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شماره تماس : 266
Scopus
  • 215 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال