حمید زارع حسین آبادی

حمید زارع حسین آبادی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 266
Scopus
  • 233 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال