علی رضا شاکری

علی رضا شاکری،

استاد
 • عضو هیات امنا موسسه آموزش عالی تمیشان
 • عضویت در هیات امنا موسسه آموزش عالی میرداماد
 • کمسیون دائمی هیت امنا دانشگاههای استان گلستان
 • عضو کمیته شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
 • مدیر بخش شیمی کاربردی 97
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی کاربردی
شماره تماس : 61113812
صفحه rokhname-alias
Scopus
 • 2394 ارجاعات
 • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 3345 ارجاعات
 • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

 • مدیر بخش شیمی کاربردی 97 1397←…
 • عضو کمیته شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران 1396←…
 • مدیر بخش شیمی کاربردی 1395←1397
 • کمسیون دائمی هیت امنا دانشگاههای استان گلستان 1394←…
 • مدیر بخش شیمی کاربردی 1393←1395
 • عضویت در هیات امنا موسسه آموزش عالی میرداماد 1392←…
 • عضو هیات امنا موسسه آموزش عالی تمیشان 1392←…
 • رئیس , عضو کمیته پژوهش شرکت پخش فراورده های نفتی گلستان 1391←1397
 • بازرس انجمن علوم و صنایع چوب ایران 1390←1394
 • کمیته اجرایی جذب دانشگاه گلستان 1390←1393
 • کمسیون تخصصی هیت ممیزه 1387←1395
 • ا 1387←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، مهندسی صنایع پلیمر

1376 ← 1382

فعالیت های علمی