اصغر طارمیان

اصغر طارمیان،

دانشیار
  • رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 445 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم و صنایع چوب و کاغذ

1387 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم و صنایع چوب و کاغذ

1387 ← 1387

B.S ، دانشگاه تهران ، علوم و صنایع چوب و کاغذ

1387 ← 1387

فعالیت های علمی