مهدی جنوبی

مهدی جنوبی،

دانشیار
Scopus
  • 3615 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 5008 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • سرپرست شعبه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1397←1398
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پوترا مالزی ، مهندسی بیوکامپوزیت

1386 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صنایع چوب - صنایع چوب

1376 ← 1380

فعالیت های علمی