مهدی جنوبی

مهدی جنوبی،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 3949 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 5315 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • سرپرست شعبه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1397←1398
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پوترا مالزی ، مهندسی بیوکامپوزیت

1386 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صنایع چوب - صنایع چوب

1376 ← 1380

کلمات کلیدی