مهدی جنوبی

مهدی جنوبی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 4440 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 5751 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • سرپرست شعبه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1397←1398
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پوترا مالزی ، مهندسی بیوکامپوزیت

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، علوم و صنایع چوب و کاغذ- چند سازههای چوبی

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صنایع چوب - صنایع چوب

1376 ← 1380

کلمات کلیدی