کامبیز پورطهماسی

کامبیز پورطهماسی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 308 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 691 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، چوب شناسی وصنایع چوب

1375 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تهران ، چوب شناسی وصنایع چوب

1373 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، چوب شناسی وصنایع چوب

1369 ← 1373

فعالیت های علمی