قنبر ابراهیمی

قنبر ابراهیمی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایالتی میشیگان ، چوب شناسی وصنایع چوب

1354 ← 1358

M.S ، ایالتی میشیگان ، چوب شناسی وصنایع چوب

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، منابع طبیعی

1347 ← 1351

کلمات کلیدی