هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 515 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال