هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 515 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.