هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 515 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر ارتباط با صنعت انجمن آموزش مهندسی ایران 1398←1401
  • عضو کمیته فعالیت های آموزشی و تخصصی انجمن آموزش مهندسی ایران 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1390 ← 1396

M.S ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1387 ← 1389

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1383 ← 1387