دانشجویان دکتری

هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن
Scopus
  • 386 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 512 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

افتخارات