هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 515 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.