هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی فومن
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 515 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انتقال حرارت در مهندسی نفت 8104983 1 41 هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 02 هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 03 هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 01 هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم دوم 1400
انتقال جرم در مهندسی نفت 8104981 3 41 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1400
عملیات واحد 1 8104236 3 41 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
عملیات واحد 2 8104237 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
انتقال حرارت در مهندسی نفت 8104087 3 41 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1400
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 03 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1400
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 01 هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم اول 1400
سمینار 8104157 2 41 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1400
عملیات واحد 2 8104237 3 41 | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم اول 1400
عملیات واحد 2 8104237 3 01 هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1400
نمایش 14 نتیجه
از 1