هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور

مرتبه علمی : استادیار
  • دبیر کمیته مشاوران صنعتی انجمن آموزش مهندسی ایران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 491 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 631 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پدیده های انتقال در صنایع داروسازی 1504082 3 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 01 هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 03 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1402
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
عملیات واحد 2 8104237 3 41 هرهفته (15:00 - 18:00) - ترم اول 1402
عملیات واحد 2 8104237 3 01 | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1402
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 03 هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 01 هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 02 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
انتقال جرم در مهندسی نفت 8104981 3 41 هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم دوم 1401
انتقال جرم 8104044 3 41 هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم دوم 1401
جداسازی چندجزیی 8104127 3 41 هرهفته (11:00 - 12:30) | هرهفته (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1401
عملیات واحد 1 8104236 3 41 هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) - ترم دوم 1401
عملیات واحد 2 8104237 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1401
پدیده های انتقال در صنایع داروسازی 1504082 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
انتقال حرارت 1 8104051 3 41 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
انتقال حرارت در مهندسی نفت 8104087 3 41 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 01 هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم اول 1401
آزمایشگاه انتقال حرارت 8104002 1 03 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2